Leerlingondersteuning

Op de Sint Gerardusschool is de MIB’er (Meerschoolse Intern Begeleider) samen met de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgsysteem. Zij vormen samen het zorgteam. In het structurele zorgteamoverleg worden de resultaten van de groepen, individuele leerlingen en de groepsplannen besproken. Daarnaast onderhoudt de MIB’er  contact met externe instanties en het samenwerkingsverband. De zorg wordt voor het grootste deel gerealiseerd door de groepsleerkracht in de groep. Leerlingen die moeite met de lesstof hebben, worden extra ondersteund. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen extra uitdaging.

De groepsleerkrachten hebben een spilfunctie bij het bieden van zorg aan de leerlingen. De leerkracht signaleert als eerste wanneer een leerling specifieke onderwijsbehoeftes heeft. De leerkracht bespreekt het gesignaleerde met de MIB’er. De leerkracht krijgt adviezen van de MIB’er m.b.t. de wijze van handelen in de klas. Wanneer dit niet het beoogde effect heeft, zal de MIB’er externe hulp vragen bij het zorgteam, SMW, GGD, CIK, of andere instanties. Dit gebeurt alleen in overleg en met toestemming van de ouders.