Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid: wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. U heeft een deel van de dag uw opvoe-dingstaak en verantwoordelijkheid voor uw kind aan ons toevertrouwd. Wij werken samen aan de vorming van uw kind. Het is belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Er zijn vele vormen van contact tussen ouders en school:

  • Informeel praatje met de leerkracht tijdens halen en brengen;
  • Ouderavonden en jaarvergadering van de oudervereniging;
  • Vergaderingen van de medezeggenschapsraad en de schooladviescommissie;
  • 10 minuten gesprekken; 
  • Kennismakingskwartier;  
  • Website en nieuwsbrief;
  • Meehelpen met activiteiten binnen en buiten de klas;
  • Werkgroepen en commissies.

De betrokkenheid van ouders betreft ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie helpen ouders ons met activiteiten. Ouderbetrokkenheid gaat er vanuit dat ouders zich mede verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Door ouderbetrokkenheid heeft school samen met de ouders het belang van de leerling(en) voorop staan. In het belang van de leerlingen kunnen we zeggen dat ouderparticipatie vrijwillig en ouderbetrokkenheid verplicht is. 

Ouderbijdrage: één van de taken van de oudervereniging is het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage. Voor kinderen, die na 1 januari en voor 1 juni op school komen, geldt de helft van het genoemde bedrag. Een groot aantal activiteiten voor de kinderen wordt hiervan betaald. Aanpassing en vaststelling van de bijdrage (indexering van 2,5% per jaar) geschiedt jaarlijks op de algemene ouderavond, op voorstel van de oudervereniging, met goedkeuring van de dan aanwezige ouders. Het betreft een vrijwillige bijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene schoolgids op de website. 

Ouderbijdrage
Voor het huidige schooljaar zijn de kosten per kind       €  42,00
Bij aanmelding na 1 januari en voor 1 juni per kind        €  21,00

Wat wordt er met uw geld gedaan?
Het geld dat u betaalt, is geen schoolgeld, zoals som-mige ouders denken. Het geld wordt beheerd door de oudervereniging en daarvoor krijgt uw kind het Sinter-klaasfeest en  cadeau. De groepen krijgen ook met Kerstmis en Pasen een maaltijd. Voor de groepen 1 t/m 7 is er een schoolreisje, voor groep 8 is er een schoolkamp.